ความเป็นมาของวันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป(วันจันทร์)
มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรี

สำหรับวันเด็กแห่งชาติในเมืองไทยครั้งแรกนั้น จัดขึ้นในวันจันทร์แรก ของเดือนตุลาคม พศ 2498 ตามคำเชิญชวนขององค์การสหพันธ์
เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็ก
ตระหนักถึงบทบาท อันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ และได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี จนถึง พศ 2506 จึงมีความคิดว่าควรจะเปลี่ยนไปจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม
เนื่องจากเห็นว่า เป็นช่วงที่พ้นจากฤดูฝนมาแล้ว และเป็นวันหยุดราชการทำให้เกิดความสะดวกด้วยประการทั้งปวง แต่ในปีถัดมา คือปี พศ 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดในปี 2508 ซึ่งถือเอาว่าวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติมาจนถึงปัจจุบันนี้

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554 จากนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีว่า "รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ"

ที่มา: วารสารสวนเด็ก